กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม

กลุ่ม

การประชุมหารือการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-16.00 น ณ ห้องประชุม1 อาคาร3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมหารือการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยอธิบดีมอบหมาย นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน และทบทวนรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ. 2565