กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม

กลุ่ม

การประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30-15.00 น ณ ห้องประชุม1 อาคาร3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมการประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ ) เป็นประธาน