กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม

กลุ่ม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม1 อาคาร3 ชั้น5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายรํฐพล นราดิศร รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการเป็นประธาน