กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม

กลุ่ม

การประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ครั้งที่ 1/2566

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำโดย นางสุมิตรา นาแสวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการให้คะแนนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566