กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม

กลุ่ม

การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA : Electronic Performance Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA : Electronic Performance Assessment) แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมทั้งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดำเนินการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA : Electronic Performance Assessment) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.10 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านระบบ Zoom โดยมี นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม