กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม

กลุ่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ การจัดทำตัวชี้วัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 – 18 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว