กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้าง

การจัดทำควบคุมภายในของ ปภ.

กลุ่ม
การจัดทำควบคุมภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔