กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

PMQA

กลุ่ม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔