กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

PMQA

กลุ่ม
แบบประเมินตนเองโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔