กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้าง

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานภายในกรม

กลุ่ม
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น E - Indicator