กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

PMQA

กลุ่ม
ผลการสำรวจประเมินการรับรู้ค่านิยมองค์กร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565