กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ การจัดทำตัวชี้วัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 – 18 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA : Electronic Performance Assessment) แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมทั้งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดำเนินการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA : Electronic Performance Assessment) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.10 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านระบบ Zoom โดยมี นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เข้าร่วมรับทราบแนวทางและรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำโดย นางสุมิตรา นาแสวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการให้คะแนนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการจัดประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (๋Joint KPIs) เพื่อเตรืยมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารเป็นประธาน
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม1 อาคาร3 ชั้น5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายรํฐพล นราดิศร รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการเป็นประธาน
ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน