กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำโดย นางสุมิตรา นาแสวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการให้คะแนนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการจัดประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (๋Joint KPIs) เพื่อเตรืยมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารเป็นประธาน
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม1 อาคาร3 ชั้น5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายรํฐพล นราดิศร รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการเป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30-15.00 น ณ ห้องประชุม1 อาคาร3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมการประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ ) เป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-16.00 น ณ ห้องประชุม1 อาคาร3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมหารือการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยอธิบดีมอบหมาย นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน และทบทวนรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ. 2565
ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน