กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน
ประชาสัมพันธ์