กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อำนาจหน้าที่

 
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ซึ่งมีภารกิจ คือ  
  พัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
  การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้และสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
  โดยมีลักษณะงานดังนี้  
  1. เสนอแนะ และให้คำปรึกษารวมทั้งประสานเพื่อให้การบริหารของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ  
     เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 3/1)  
  2. พิจารณาและเสนอแนะหน่วยงานในสังกัด  รวมทั้งองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ราชการ ให้มีการพัฒนา  
     ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ระบบการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ  
     ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้การบริหารราชการ  
     เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการดำเนินการหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
     และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
  4. สนับสนุน ดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
  5. ประสานการดำเนินงานกับสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการ  
     ของส่วนราชการ เสนอต่อสำนักงานงาน ก.พ.ร.  
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย