กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวพรรณภา ณ น่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มุมความรู้

มุมความรู้

กลุ่ม
22/12/2564
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ในระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ชุมชนบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ หลังเหตุการณ์สึนามิ คนในชุมชนบ้านน้ำเค็มยังคงอยู่ท่ามกลางความสูญเสีย ความกลัว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) จนเกิดเป็นศูนย์ชุมชนต้นแบบจัดการภัยพิบัติ โดยเริ่มจากจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่ชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ร่วมกัน เตรียมชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติสำหรับการอพยพหลบภัย โดยมีนายไมตรี จงไกรจักร ประธานศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านน้ำเค็มและผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ผู้นำคนสำคัญที่ได้รับรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ และช่วยสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนช่วยกัน สนับสนุน ฟื้นฟูชุมชนของตนเอง เกิดข้อตกลงร่วมกัน สร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ ทำให้ชุมชนเป็นต้นแบบด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม มีการซ้อมอพยพหลบภัยปีละสองครั้งและทำสถิติใช้เวลาอพยพได้ในเวลาเพียง 15-17 นาที จัดทำข้อมูลเส้นทางอพยพหนีภัยทั้งหมด 5 เส้นทาง ขยายผลสู่พื้นที่เสี่ยง 16 ตำบล (30 ชุมชน)ในจังหวัดพังงา จนเกิดปฏิทินภัยพิบัติและแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน พัฒนาอาสาสมัคร และฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน สามารถนำแผนไปพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชน และขยายผลการดำเนินการของศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติไปยังชุมชนเสี่ยงภัยในจังหวัดพังงาและชุมชนอื่น ๆ ในประเทศไทย