กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคมจากการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารโครงการค่านิยม
แบบสอบถามประเมินการรับรู้ค่านิยมองค์กรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่2)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..