กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรม ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
รางวัลบริการภาครัฐ ปี 2566


1 2 3 4 5 ..