กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคมจากการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารโครงการค่านิยม
แบบสอบถามประเมินการรับรู้ค่านิยมองค์กรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1 2 3 4 5 ..