กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
ประกาศ กรม ปภ. เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบประเมินตนเองโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔
เอกสารอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ รุ่นที่ ๒
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


1 2 3 4 5 ..