กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
แนวทางการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจภายหลังธนาคารโลกแจ้งยกเลิกการจัดทำรายงานความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM
ประกาศ กรม ปภ. เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


1 2 3 4 5 ..