กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม PMQA ครั้งที่ 2/2560
ผังความเชื่อมโยง
ผลการดำเนินงาน PMQA 1-6