กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
แบบประเมินตนเองโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔
เอกสารอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ รุ่นที่ ๒
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0ประจำปีพ.ศ. 2564
ลักษณะสำคัญองค์การ2564complete


1 2 3 4 5 ..