กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การชี้แจงการประเมิน PMQA 4.0_ภาคบ่าย
การชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564
เทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2564


1 2 3 4 5 ..