กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาค2564
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 7
ดาวน์โหลด :
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1- 6
คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ร่างลักษณะสำคัญขององค์การและแบบฟอร์มการขอแก้ไขการทบทวนร่างลักษณะสำคัญขององค์การ


.. 2 3 4 5 6 ..