กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA

PMQA

กลุ่ม
แบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติมาตรการ โครงการตามนโยบายหลัก 4 ด้าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 (หมวด 1)
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐


.. 3 4 5 6 7 ..