กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พัฒนาโครงสร้างองค์กร

พัฒนาโครงสร้างองค์กร

กลุ่ม
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้างฯ ครั้งที่ 1/2564
แบบฟอร์มข้อเสนอการปรับอำนาจหน้าที่ และเหตุผลประกอบ
แบบฟอร์มคำอธิบายการจัดทำรายงานตัวชี้วัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชนและการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
แบบฟอร์มปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)


1 2 3