กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พัฒนาโครงสร้างองค์กร

พัฒนาโครงสร้างองค์กร

กลุ่ม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง กำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ ๒๕๕o และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด :
สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจแบ่งส่วนราชการภายในกรม
คำสั่งคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้างฯ และ คำสั่งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม
การซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐฯ


1 2 3