กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พัฒนาโครงสร้างองค์กร

พัฒนาโครงสร้างองค์กร

กลุ่ม
การซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐฯ
โครงสร้าง ปภ. (พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) และกฎกระทรวง ปภ. ฉบับที่ 2 ปี 2560
รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้างสร้างและการแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1/2560
กฎกระทรวง ปภ._2557
2._คำสั่งคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1 2 3 4