กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวพรรณภา ณ น่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และการกำหนดตัวชี้วัด

แผนที่ยุทธศาสตร์

กลุ่ม
ฐานขัอมูลขยะประจำปี 2563
ตัวชี้วัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
ตัวชี้วัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตัวชี้วัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง