กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

กลุ่ม
แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แบบฟอร์ม 1 และ แบบฟอร์ม 2
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (ชภ.,สส.)
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน COVID 19 (ทุกหน่วย)


1 2 3 4 5 ..