กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดระดับกรม

ตัวชี้วัด

กลุ่ม
ฟอร์มรายงานการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบ (บถ.,ศภช.,สส,นส.)
KPI Template ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในองค์ประกอบที่ ๕ ปฏิรูปองค์การ (รอบที่ ๒)
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในองค์ประกอบที่ ๔ นวัตกรรม (รอบที่ ๒) (ศภช.)
แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในองค์ประกอบที่ ๑ และ ๒ (รอบที่ ๒)


1 2 3 4 5 ..