กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดระดับกรม

ตัวชี้วัด

กลุ่ม
KPI Template ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในองค์ประกอบที่ 1 และ 2
แบบรายงานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 2562 องค์ประกอบที่ 5
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 2562 องค์ประกอบที่ 4
การจัดทำตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในกาาบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ


1 2 3 4 5 ..