กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดระดับกรม

ตัวชี้วัด

กลุ่ม
แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัด (ม.๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบการประเมินที่ (๑ ตุลาคม ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)
รายละเอียดตัวชี้วัด KPI TEMPLATE ปี 2561
แบบฟอร์มการดำเนินการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม. 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ๒๕๖๑


.. 2 3 4 5 6