กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดระดับกรม

ตัวชี้วัด

กลุ่ม
มาตรการลดการใช้น้ำประปาและกระดาษ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการดำเนินการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วันที่ 12 กันยายน 2560


.. 2 3 4 5 6