กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนปฏิรูปองค์การ

การจัดทำรายละเอียด (Template) และการรายงานผลตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
ดาวน์โหลด :
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปฏิรูปองค์การ