กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวพรรณภา ณ น่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

กลุ่ม
การจัดทำควบคุมภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565