กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กลุ่ม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565