กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กลุ่ม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่างคู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการระดับกรม(ส่วนกลาง)
ร่างคู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ร่างคู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565