กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้าง

ส่วนประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้าง

กลุ่ม
ฐานข้อมูลขยะหน่วยงานส่วนกลาง