กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

กลุ่ม
ผลการสำรวจประเมินการรับรู้ค่านิยมองค์กร
คู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย