กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

กลุ่ม
คู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย