กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

กลุ่ม
(ร่าง) แผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสำรวจการปรับปรุงองค์กรของกรม ปภ.
ผลการสำรวจประเมินการรับรู้ค่านิยมองค์กร
คู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย