กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประชาสัมพันธ์

มุมความรู้

กลุ่ม
สาส์นจากอธิบดี
งานและแนวโน้มการทำงานในอนาคต
ดาวน์โหลด :
การใช้เอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า