กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเขต

กลุ่ม
แบบประเมินตนเองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓
แบบประเมินตนเองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓
สรุปผลการประเมินตนเองของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเขต (ครั้งที่1)