กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวพรรณภา ณ น่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร