กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวพรรณภา ณ น่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รางวัลเลิศรัฐ

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่ม
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย