กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุมิตรา นาแสวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รางวัลเลิศรัฐ

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่ม
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย